MonHoméoMonChoix este o platformă de referință care reunește o comunitate numeroasă de pacienți, experți și profesioniști din domeniul sănătății dedicați homeopatiei, pentru o medicină globală, mai naturală și centrată pe om. Acest site își propune să vă informeze și să vă facă să descoperiți homeopatia, beneficiile și actualitățile sale.

ok
Homeopatia
Bazată pe dovezi

Pour une santé
globale et plurielle

Déjà
1 316 396
signatures

Homeopatia,
rezultate
dovedite faptic
Vezi dovezile

Politica de confidenţialitate

1. PREAMBUL

Prezenta Politică de protecţie a datelor personale este destinată Utilizatorilor Site-ului, persoanelor semnatare a petiţiei pentru rambursarea homeopatiei, persoanelor înscrise la evenimente în legătură cu homeopatia, precum şi celor abonate la Newsletter-ul Comunităţii  Monhomeomonchoix (denumite în continuare Persoana în cauză/Persoanele în cauză).
Această Politică are ca scop informarea Persoanelor vizate asupra colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal, precizând:

• Detalierea datelor colectate;
• Finalităţile prelucrărilor;
• Destinatarii şi/sau utilizatorii datelor cu caracter personal;
• Durata de conservare a datelor;
• Ansamblul drepturilor pe care le pot exercita persoanele vizate;
• Politica Site-ului în materie de fişiere « cookies »;
• Coordonatele contactului însărcinat cu protecţia datelor cu caracter personal.

Ȋntrebările cu privire la gestionarea datelor personale pot fi adresate la: privacy@monhomeomonchoix.fr.

2. DEFINIŢII

Conform cu RGPD, termenii utilizaţi în prezenta politică de protecţie a datelor sunt definiţi după cum urmează:

 

« Date cu caracter personal »: orice informaţie care se raportează la o persoană fizică identificată sau identificabilă; se consideră o « persoană fizică identificabilă » o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect, mai ales prin referire la un identificant cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificant online, sau după unul ori mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

« Prelucrare » :orice operaţie sau orice ansamblu de operaţii efectuate sau nu cu ajutorul unor procedee automatizate şi aplicate unor date sau unor ansambluri de date cu caracter personal cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, conservarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziţie, alăturarea sau interconectarea, limitarea, ştergerea sau distrugerea;

 

« Limitare a prelucrării» : marcarea datelor cu caracter personal conservate, în vederea limitării prelucrării lor viitoare; 

 

« Responsabil de prelucrare» : persoana fizică sau morală, autoritatea publică, serviciul sau un alt organism care, singur sau în combinaţie cu altele, determină finalităţile şi mijloacele de prelucrare; atunci când finalităţile şi mijloacele sunt reglementate de dreptul Uniunii Europene sau dreptul unui Stat membru, responsabilul de prelucrare poate fi desemnat – sau criteriile specifice aplicabile desemnării sale pot fi prevăzute – prin dreptul Uniunii Europene sau prin dreptul unui Stat membru; 

 

« Destinatar » : persoana fizică sau morală, autoritatea publică, serviciul sau orice alt organism căruia i se comunică date cu caracter personal, fie că e vorba sau nu despre un terţ. Cu toate acestea, autorităţile publice susceptibile de a primi comunicarea de date cu caracter personal în cadrul unei misiuni de anchetă particulare în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul unui Stat membru nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective se face conform regulilor aplicabile în materie de protecţia datelor în funcţie de finalităţile prelucrării;

 

« Terţ » : o persoană fizică sau morală, un serviciu sau un organism altul decât persoana în cauză sau decât responsabilul de prelucrare, care, plasaţi sub autoritatea directă a responsabilului de prelucrare, sunt autorizaţi să prelucreze datele cu caracter personal;

 

« Consimţământul persoanei în cauză » : orice manifestare a voinţei, liberă, specifică, elucidată şi univocă prin care persoana în cauză acceptă, printr-o declaraţie sau printr-un act pozitiv clar, ca date cu caracter personal ce o privesc să facă obiectul unei prelucrări. 

 

« Cookie » : fişier text de mici dimensiuni depus şi conservat pe terminalul persoanei care se conectează la site-ul nostru, care înregistrează anumiţi parametri şi anumite date în vederea interacţiunii cu sistemul nostru de pe dispozitivul dumneavoastră de navigare. Un cookie conţine de obicei numele domeniului de pe care provin datele, informaţii despre data la care a fost creat, precum şi un cod de identificare alfanumeric.

3. PRINCIPII GENERALE ȊN MATERIE DE COLECTARE ŞI DE PRELUCRARE A DATELOR

Conform cu dispoziţiile Articolului 5 din Regulamentul european 2016/679 colectarea şi prelucrarea datelor personale respectă următoarele principii:

• Bună credinţă (liceitate), loialitate şi transparenţă: datele nu pot fi prelucrate şi conservate decât cu consimţământul persoanei în cauză. De fiecare dată când datele cu caracter personal vor fi colectate, persoana în cauză va fi avertizată că datele sale cu caracter personal sunt colectate şi pentru ce motiv;
• Finalităţi limitate: colectarea şi prelucrarea datelor corespund unuia sau mai multor obiective precizate în prezenta Politică de protecţie a datelor personale;
• Minimizare a colectării şi prelucrării datelor: numai datele necesare bunei îndepliniri a obiectivelor urmărite de Site sunt colectate;
• Conservare a datelor redusă în timp: datele sunt conservate pentru o durată limitată, cu privire la care Persoana în cauză este informată;
• Integritate şi confidenţialitate a datelor colectate şi prelucrate: Responsabilul de prelucrarea datelor se angajează să garanteze integritatea şi confidenţialitatea datelor colectate.

Pentru a fi licite, conform exigenţelor articolului 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal nu pot avea loc decât dacă întrunesc cel puţin una dintre condiţiile enumerate mai jos:

• Persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrare;
• Prelucrarea este necesară bunei executări a unui contract;
• Prelucrarea răspunde unei obligaţii legale;
• Prelucrarea este necesară salvgardării intereselor vitale ale persoanei în cauză sau ale unei alte persoane fizice;
• Prelucrarea este necesară executării unei misiuni de interes public sau care ţine de exerciţiul autorităţii publice;
• Prelucrarea este necesară în scopul unor interese legitime şi private urmărite de către Co-Responsabilii prelucrării sau de către un terţ.

4. CONSIMŢĂMÂNT

Atunci când prelucrarea datelor se bazează pe consimţământul dumneavoastră, solicitarea consimţământului se face înaintea colectării datelor, şi anume:

• atunci când vă validaţi din proprie iniţiativă participarea la petiţie;
• atunci când se configurează cookie-urile Site-ului
• atunci când vă înscrieţi la un eveniment în legătură cu homeopatia;
• atunci când vă validaţi cererea de înscriere la newsletter-ul nostru;

Atunci când vă daţi consimţământul, trebuie să acceptaţi declaraţia de consimţământ similară cu cea reprodusă mai jos:

Declaraţie de consimţământ

Utilizând formularele/serviciile pe care le furnizăm, consimțiți să colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi şi să le prelucrăm aşa cum este indicat în prezenta politică de protecţie a datelor. Puteţi să vă retrageţi în orice moment consimţământul fără efect retroactiv trimiţându-ne o declaraţie adecvată. Dar vă rugăm să reţineţi că utilizarea serviciului nostru nu va mai fi posibilă fără consimţământul dumneavoastră. Pentru a vă retrage consimţământul, vă rugăm să folosiţi metodele de contact indicate mai sus (în acest caz, indicaţi numele, prenumele şi adresa dumneavoastră de e-mail).

Puteţi să vă retrageţi în orice moment consimţământul de prelucrare a datelor pentru fiecare dintre finalităţile prelucrării la care aţi consimţit, fără efect retroactiv, contactând DPO-ul nostru (Data Protection Officer), ale cărui coordonate figurează la Art. 1 al prezentei politici de confidenţialitate.

În acest caz, nu vom mai putea proceda la prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru finalităţile cu privire la care v-aţi retras consimţământul. În schimb, celelalte prelucrări privitoare la datele care vă privesc vor fi menţinute, în conformitate cu reglementarea în vigoare aplicabilă.

5. PERSOANE MINORE

Conform cu dispoziţiile articolului 8 din Regulamentul european 2016/679, numai  minorii în vârstă de şaisprezece (16) ani sau mai mult pot consimţi la prelucrarea datelor lor personale în ceea ce priveşte serviciile societăţii informaţiei. 

 

Ȋn consecinţă, navigarea generală pe Site este accesibilă oricărui individ, dar numai persoanele în vârstă de cel puţin şaisprezece (16) ani vor putea să se înscrie valabil pentru petiţii sau formulare. Doar datele acestor persoane vor fi prelucrate. Responsabilul de prelucrare îşi rezervă astfel dreptul de a verifica prin orice mijloace dacă persoana în cauză are o vârstă mai mare de şaisprezece (16) ani.

6. RESPONSABIL AL PRELUCRĂRILOR

L’Association des Entreprises du Médicament Homéopathique (Asociația Ȋntreprinderilor Medicamentului Homeopatic), înregistrată cu numărul W931023376, cu sediul social situat la 89/91 rue Cartier Bresson – 93500 Pantin (Franţa) realizează prelucrări de date cu caracter personal, în calitate de Responsabil al prelucrărilor.

 

Pentru orice întrebare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, puteţi scrie la adresa următoare: privacy@monhomeomonchoix.fr

7. RESPONSABIL AL PRELUCRĂRILOR

7.1. Categoria datelor colectate, durata conservării şi finalităţi ale prelucrărilor

 

7.1.1. Ȋn cadrul petiţiei online

 

Datele cu caracter personal prelucrate sunt următoarele:

• Prenume
• Nume
• Adresa de e-mail personală
• Oraş (facultativ)
• Cod poştal (facultativ)

Aceste date personale sunt conservate în condiţii adecvate de securitate pe întreaga durată a acţiunilor de mobilizare.Se aduce în atenţia semnatarului petiţiei online că aceste date vor fi vizibile pe Site dacă nu şi-a exprimat dorinţa de a-şi ascunde identitatea.

Prelucrarea datelor are ca scop:

• Validarea semnării petiţiei

7.1.2. În timpul navigării pe Site

Datele colectate prin cookies în timpul navigării Utilizatorului pe Site şi modalităţile de prelucrare ale acestora sunt detaliate mai jos în articolul 10.

7.1.3. În cadrul înscrierii la evenimente legate de homeopatie

Datele cu caracter personal colectate sunt următoarele:

• Prenume
• Nume
• Adresa de e-mail personală
• Evenimentul la care sunteţi înscris

Aceste date personale sunt colectate în scopul gestionării şi asistării înscrierii dumneavoastră la un eveniment legat de homeopatie, mai ales pentru a permite identificarea dumneavoastră şi difuzarea de informaţii practice despre desfăşurarea evenimentului. Datele dumneavoastră sunt conservate în condiţii adecvate de securitate pe întreaga durată necesară gestionării evenimentului la care v-aţi înscris.

Persoanele care au optat să primească actualităţi din partea comunităţii Monhomeomonchoix vor avea coordonatele conservate în acest scop pe durata acţiunilor Comunităţii.

Prelucrarea datelor are ca finalitate gestionarea participanţilor la evenimentele legate de homeopatie.

7.1.5. În cadrul înscrierii la Newsletter

Datele cu caracter personal colectate sunt următoarele:

• Prenume
• Nume
• Adresa de e-mail personală

Aceste date personale sunt conservate în condiţii adecvate de securitate pe întreaga durată a acţiunilor de mobilizare.

Prelucrarea datelor are ca scop difuzarea Newsletter-ului MonHomeoMonChoix.

8. TRANSMITEREA DATELOR UNOR TERŢI

Datele cu caracter personal pot fi comunicate, în funcţie de prelucrarea avută în vedere, următorilor:

• Editorul site-ului internet;
• Gazdei site-ului internet;
• Utilizatorilor site-ului, pentru semnatarii petiţiei online care au permis să le apară identitatea;
• Prestatorilor care contribuie la realizarea finalităţilor descrise mai sus;
• Unui executor judecătoresc pentru validarea petiţiilor;
• Ministerului Solidarităţii şi al Sănătăţii din Franţa sau oricărei alte autorităţi publice vizate de petiţie.

Aceşti prestatori nu vă pot prelucra datele cu caracter personal decât în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor care le revin.Conform angajamentelor sale, Asociaţia îşi alege sub-contractanții şi prestatorii cu grijă şi le impune: un nivel de protecţie a datelor personale echivalent cu al său; luarea tuturor măsurilor adecvate pentru a asigura protecţia datelor personale pe care ar putea să le prelucreze. Asociaţia se angajează să încheie cu sub-contractanţi contracte care definesc condiţiile şi modalităţile de prelucrare a datelor personale.

Ȋn afara împrejurărilor menţionate mai sus, nu vom transmite datele dumneavoastră unor terţi fără să ne daţi consimţământul, cu excepţia serviciilor de poliţie sau autorităţilor judiciare aflate în misiune.

Site-ul MonHomeoMonChoix.fr este găzduit de Ecritel – Equinix la adresa 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis, Franţa

9. SECURITATEA DATELOR

Facem tot ce este necesar pentru a garanta securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizaţi şi pe care le utilizăm.

 

Luăm măsuri tehnice şi organizaţionale pentru a ne proteja site-ul Internet împotriva pierderii, distrugerii, modificării sau difuzării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate, precum şi a accesului numitelor persoane la datele respective.

 

Ȋn particular, realizăm transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în formă cifrată.

 

Măsurile noastre de securitate sunt ameliorate în mod constant în funcţie de progresele tehnologice.

Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea echipamentelor informatice pe care le utilizaţi pentru a accesa site-ul nostru Internet, cum ar fi PC, tablete, telefoane smart, conexiuni Wifi, etc., de pe care ne accesaţi site-ul Internet.

 

Vă reamintim că utilizatorilor le revine obligaţia de a avea grijă să asigure securitatea propriilor lor echipamente informatice.

10. DREPTURILE PERSOANEI ȊN CAUZĂ

Prin aplicarea reglementării privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Persoana în cauză are drepturile enumerate mai jos.

 

Le poate exercita contactând Responsabilul de prelucrare la adresa la care se face referire în Art. 5.1 din prezenta Politică.

 

Ȋnainte de a-i răspunde la solicitare, Responsabilul de prelucrare poate să-i verifice identitatea şi/sau să-i ceară să furnizeze mai multe informaţii pentru a-i răspunde. Se va strădui să dea curs cererii într-un interval de timp rezonabil şi, în orice caz, în limitele fixate de legislaţia în vigoare.

 

10.1. Drept de acces, de rectificare şi drept de ştergere

 

Persoana în cauză poate lua la cunoştinţă, actualiza, modifica sau poate cere suprimarea datelor care o privesc.

 

10.2. Drept la portabilitatea datelor

 

Persoana în cauză are dreptul să ceară ca datele personale colectate să fie exportate către un terţ într-un format exploatabil.

 

10.3. Drept la limitarea şi la opunerea la prelucrarea datelor

 

Persoana în cauză are dreptul să ceară ca datele personale furnizate să fie prelucrate în mod limitat în anumite cazuri prevăzute prin reglementare.

 

10.4. Drept de a determina soarta datelor după deces

 

Reamintim Persoanei în cauză că poate să decidă soarta datelor sale personale dacă decedează, conform articolului 40-1 din Legea franceză nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică, la fişiere şi la libertăţi.

 

10.5. Drept de a sesiza autoritatea de control competentă

 

Persoana în cauză are posibilitatea de a sesiza CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) sau orice judecător competent.

11. UTILIZARE A FIŞIERELOR « COOKIES »

 Site-ul utilizează « cookies ». Un « cookie » este un fişier de dimensiune redusă (mai puţin de  4 ko), stocat de Site pe hard-ul Utilizatorului, conţinând informaţii privitoare la obiceiurile de navigare ale Utilizatorului.

Aceste fişiere îi permit să prelucreze statistici şi informaţii asupra traficului, să faciliteze navigarea şi să îmbunătăţească serviciul pentru confortul Utilizatorului.

11.1. Opoziţia Utilizatorului la utilizarea fişierelor « cookies » de către site

Utilizatorul se poate opune înregistrării acestor fişiere configurându-şi soft-ul de navigare. Pentru informare, demersurile necesare pentru a-şi configura soft-ul de navigare pentru a se opune înregistrării fişierelor « cookies » sunt disponibile la următoarele adrese :
Ȋn cazul în care Utilizatorul decide să-şi dezactiveze fişierele « cookies », va putea să-şi continue navigarea pe Site. Totuşi, orice disfuncţionalitate provocată de această manipulare nu va putea fi pusă pe seama editorului Site-ului

11.2. Descrierea fişierelor « cookies » utilizate de Site

Editorul Site-ului atrage atenţia Utilizatorului asupra faptului că următoarele cookies sunt utilizate în timp ce navighează:
monhomeomonchoix-tarteaucitron
Salvare a alegerilor în materie de consimţământ la cookies
Acest cookie rămâne instalat douăsprezece (12) luni pe computer-ul Utilizatorului.
_ga, _gat, _gid, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz
Statistici Google Analytics
Aceste cookies rămân instalate treisprezece (13) luni pe computer-ul Utilizatorului.
__atuvc, __atuvs
Butoane de partajări AddThis
Aceste cookies rămân instalate treisprezece (13) luni pe computer-ul Utilizatorului.
uuid2, uids, sess, icu, anj, usersync, token
Statistici AppNexus
Aceste cookies rămân instalate treisprezece (13) luni pe computer-ul Utilizatorului.
_pxlmg
Pixel Image
Aceste cookies rămân instalate treisprezece (13) luni pe computer-ul Utilizatorului.

Site-ul se sprijină printre altele pe anumite servicii propuse de site-uri terţe. Este vorba mai ales despre butoane de partajare către reţelele sociale (Twitter şi Facebook).

Aceste funcţionalităţi utilizează « cookies » terţe direct dispuse de aceste servicii.

Atragem atenţia Utilizatorului asupra faptului că aceste site-uri dispun de politici de protecţie a datelor personale şi de condiţii generale de utilizare proprii. Editorul Site-ului îi invită pe utilizatori să consulte politicile de protecţie a datelor personale şi condiţiile generale de utilizare ale acestor site-uri.

 

La prima dumneavoastră vizită pe monhomeomonchoix.fr, sunteți informat de prezenţa acestor « cookies » şi sunteţi invitat să vă precizaţi alegerea.

Cookie-urile nu sunt înregistrate decât dacă le acceptaţi sau dacă vă continuaţi navigarea pe Site vizitând o a doua pagină de pe monhomeomonchoix.fr.

Puteţi în orice moment să vă informaţi şi să vă setaţi « cookies » pentru a le accepta sau a le refuza, mergând la pagina Gestion des cookies (gestionare a cookies-urilor) aflată jos în stânga la baza fiecărei pagini din Site. Vă puteţi indica preferinţa fie global pentru site, fie pentru fiecare serviciu în parte.

11.3. Destinatari ai datelor personale colectate de cookies

• Editorul site-ului internet;
• Gazda site-ului internet;
• Prestatorii care contribuie la realizarea finalităţilor descrise mai sus.

11.4. Transfer în afara UE

Anumite date personale colectate prin « cookies » pot fi transferate în afara UE. În această ipoteză, Responsabilul de prelucrare va face tot ce este necesar pentru ca acest transfer internaţional să dispună de garanţii de securitate adecvate, aşa cum sunt cele prescrise de legislaţia aplicabilă în materie de protecţia datelor personale.

12. CONDIŢII DE MODIFICARE A POLITICII DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE

Prezenta Politică de protecţie a datelor personale poate fi consultată în orice moment la adresa de mai jos:

 

https://www.monhomeomonchoix.fr/ro/politica-de-confidentialitate

 

Editorul Site-ului îşi rezervă dreptul de a o modifica pentru a-i garanta conformitatea cu dreptul în vigoare. Ȋn caz de modificare majoră a acestei Politici de protecţie a datelor personale, va fi trimisă o notificare Persoanelor în cauză pentru a le informa cu  privire la aceasta.

 

Ultima actualizare a prezentei Politici de protecţie a datelor personale a fost făcută pe: 20/05/2020.

13. ACCEPTARE DE CĂTRE UTILIZATOR A POLITICII DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE

Navigând pe site, Utilizatorul atestă că a citit şi înţeles prezenta Politică de protecţie a datelor personale şi că îi acceptă condiţiile.